นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสุกัญญา แดงศิริ
นักการภารโรง


นางสาวเกศินี โพธิ์ทอง
ครู(อัตราจ้าง)


นางสุกัลยา สอนจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววรัญญา ตอรบรัมย์
ครูชำนาญการ


นางสาวปนัดดา ชาเรือง
ครูชำนาญการ


นางสาวนิศรา นิสารัตน์
ครูชำนาญการ


นางสาววิลาวรรณ จำปาจูม
ครูชำนาญการ


นางสาวภาพิมล ปิงเมือง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนันธนา ภาคศิริ
ครูผู้ช่วย


นางสาววิชุรดาพร โพธิ์ทอง
ครูธุรการ