🎉วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563🙏🏻
นำโดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะเข้ามาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และนโยบาย ของโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ทางโรงเรียนวัดทุ่งเหียง นำโดยผู้อำนวยการรัษฎากร อัครจันทร์ คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ขอขอบพระคุณคณะ ก.ต.ป.น. ทุกท่านที่ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com