เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.รัษฎากร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี 2562

พร้อมครูสุเพียบ กูลรัตน์และครูนันธนา ภาคศิริ ผู้ปกครองนักเรียนและน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล ร่วมจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กซึ่งจัดประจำทุกปี งานคาราวานเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต ถ้าพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องวางรากฐาน หรือเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย จะทำให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สมบูรณ์และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปตลอดชีวิต โดยจัดฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 4 ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อ พ่อ แม่ ผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนวัดทุ่งเหียง มีความรู้ความเข้าใจเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมออ้อมที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันของบุตรหลาน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชนและเพื่อให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสานกับกิจกรรมในโรงเรียน

หมู่ 4 บ้านทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทร.038466116 E-mail:wattungheang@gmail.com